Brendiranje Centra za promociju nauke

Konkurs za Brendiranje Centra za promociju nauke

Konkurs za dizajn brenda (stvaranje znaka i drugih elemenata komunikacije) Centra za promociju nauke.

Centar za promociju nauke, novoosnovana državna institucija nadležna za promociju i popularizaciju nauke i tehnologije i dostignuća u zemlji i svetu, raspisao je konkurs za brendiranje Centra.
Raspisanim međunarodnim konkursom Centar traži idejno rešenje koje će predstaviti snagu i ideju ovog koncepta. Pravo učešća na konkursu imaju svi zainteresovani, bez obzira na uzrast i profesiju. Radove treba dostaviti do 15. juna 2011. godine, elektronskim putem. Konkursna dokumentacija i uputstva za slanje predloga nalaze se na web stranici Centra. Predloženo rešenje treba da ima sve elemente integralnog brendiranja, kao što su ”popularno ime”, grafičko rešenje vizuelnog identiteta itd. Prijave koje ne sadrže svih pet elemenata navedenih u konkursnoj dokumentaciji neće biti razmatrane. Odluku o konkursu doneće petnaestočlani žiri u kome su domaći i međunarodni stručnjaci i predstavnici institucija. Prvoplasirani rad biće nagrađen 500.000 dinara, drugoplasirani 300.000, a trećeplasirani 200.000 dinara. Pobednik će dobiti i ponudu da izradi knjigu standarda komunikacije (knjigu brenda) Centra za promociju nauke. Organizator zadržava pravo da objavi sve pristigle radove.

Raspored konkursa

1. Datum objave i početak registracije: 5. maj 2011. godine
2. Rok za predaju prijava: 23. maj 2011. godine do 11.59 časova
3. Datum objave pobednika: 28. maj 2011. godine u 19.00 časova

Značaj brendiranja (stvaranja znaka i drugih elemenata komunikacije)

U želji da komunicira sa javnošću na prepoznatljiv način, da predstavi karakter institucije, i približi je javnosti, budućim posetiocima i posebno najmlađima, Centar za promociju nauke želi da odredi svoj vizuelni identitet i ton komunikacije, da dobije ”popularno” ime, osnovne simbole, znak (logo), kao i smernice za informisanje o zgradi i unutar zgrade, suvenire, elemente prostorne identifikacije, interne komunikacije i komunikacije sa saradnicima i partnerima. Centar želi da svoj brend predstavi kao ”doživljaj” koji će nuditi posetiocima, a ne samo kao zbir elemenata klasičnog vizuelnog identiteta institucije.

Pet elemenata rešenja koja se traže konkursom:

1. Karakteristike brenda

Finalni proizvod kategorije: autorski formulisana suština brenda Centra

Posebnu pažnju prilikom izrade predloga treba posvetiti osnovnoj postavci projekta i detaljno predstaviti karakteristike brenda Centra za promociju nauke. Autor/ka treba da objasni kako u današnjem svetu, pretrpanom porukama, može da se obezbedi jasna i jedinstvena vidljivost i prepoznatljivost vrednosti Centra za promociju nauke i da se one sa lakoćom kontinuirano prenose u različitim oblicima komunikacije. Centar od autora/ke očekuje analizu ključnih ciljnih grupa Centra, predstavljenih u konkursnoj dokumentaciji, kao i analizu prostora, funkcija i programa Centra koji su bili predstavljeni u konkursnoj dokumentaciji nedavno završenog arhitektonskog konkursa za zgradu Centra (detalji na adresi: www.blok39.com). Na osnovu tih analiza, autor/ka treba da predloži jednu ili više strategija brendiranja prikazom tzv. ”brend točka”, sa vrednostima i karakteristikama brenda i esencijom brenda (”brend kredo”), kao zaključkom.

2. Popularni naziv Centra za promociju nauke

Finalni proizvod kategorije: autorski osmišljen ”popularni naziv” Centra

Na osnovu prikazane esencije brenda, autor/ka treba da predloži ”popularni” naziv Centra za promociju nauke. Širom sveta, centri za promociju nauke, pored zvaničnog naziva, imaju i ”popularno” ime, ”nadimak”, ”brendirani naziv”, koji u najširoj javnosti pomaže popularizaciju same institucije, a time i nauke i tehnologije. Tako, na primer, u svetu postoje centri sa sličnim sadržajima čija su imena: Exploratorium (SAD), Experimentarium (Danska), Heureka (Finska), La cité de sciences (Francuska), Hiša eksperimentov (Slovenija), Spectrum (Nemačka), Technopolis (Belgija), Nemo (Holandija) i sl. Zvaničan naziv naše institucije je ”Centar za promociju nauke”, a ”popularno” ime treba u idealnom slučaju da sadrži kako naše posebne nacionalne, kulturne i naučne karakteristike, tako i međunarodno prepoznatljivu poruku koja će Centar učiniti jedinstvenim i opšteprepoznatljivim, u zemlji i svetu.

3. Idejno rešenje znaka (logoa) Centra za promociju nauke

Finalni proizvod kategorije: autorski oblikovan znak (logo) Centra

Idejno rešenje (grafičko, slikovno) znaka (logoa) treba da bude savremeno (izbor slova, boja i njihova zasebna i međusobna komunikacija), i da, između ostalog, odslikava i duh savremene arhitekture rešenja zgrade Centra za promociju nauke, arhitekte Volfganga Čapelera. Znak (logo) treba da bude nedvosmisleno jasan za uočavanje i prepoznavanje i predstavljen u ćiriličnoj i latiničnoj verziji. Sadržina i izgled znaka (logoa) treba da na kreativan i inspirativan način predstavljaju Centar i da onemoguće svaku zamenu ili zabunu u pogledu identifikacije. U idealnom slučaju, autor/ka će povezati vizuelni izgled pobedničkog rešenja arhitektonskog konkursa i/ili programski koncept rešenja sa izgledom znaka. Istorijski važan primer za takav znak u Srbiji predstavlja znak (logo) Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

4. Vizuelni identitet

Finalni proizvod kategorije: pet autorski oblikovanih grafičkih i/ili trodimenzionalnih elemenata vizuelnog identiteta

Predloženo ”popularno” ime i znak (logo) treba da budu aplicirani na niz elemenata vizuelnog identiteta Centra, bliže određenih u konkursnoj dokumentaciji. Oni obuhvataju osnovne aplikacije identiteta po grafičkom standardu, predloge razvoja elemenata identiteta u štampanim i elektronskim medijima i predloge trodimenzionalnih identifikacija prostora Centra za promociju nauke. Posebno treba predstaviti predlog ključnog suvenira, jednog kao najmarkantnijeg ili više njih kao predloga za maskotu Centra. Standard vizuelnog identiteta treba da podržava međunarodni karakter institucije i njenog brenda.

5. Elektronski identitet

Finalni proizvod kategorije: pet autorski oblikovanih internet, zvučnih i/ili elementa pokretnih slika identiteta Centra

Predlog treba da sadrži i rešenja identiteta Centra van standardne grafičke matrice, poštujući razliku predstavljanja (brendiranja) ”doživljaja” u 21. veku, u odnosu na klasičan korporativni brending. Primeri su zvučni elementi identiteta koji bi bili emitovani prilikom predstavljanja Centra i najava sadržaja, tokom izložbi i drugih aktivnosti u samom Centru i van njegovog prostora, kao i njihova kompleksnija veza sa pokretnim slikama, elektronskim i identitetom vebstranice Centra za promociju nauke. Ovi predlozi treba da izviru iz ranije definisanih karakteristika brenda, zaokružujući jasnu, jedinstvenu i originalnu ideju autora/ke o konceptu Centra za promociju nauke i integralnom doživljaju koji Centar pruža posetiocima.

Uslovi konkursa

Pravo učešća imaju svi zainteresovani, bez obzira na uzrast i profesiju. Osobe koje nemaju pravo da učestvuju na konkursu jesu: članovi žirija i zamenici članova žirija, zaposleni u Centru za promociju nauke, tehnički organizatori i promoter konkursa, osobe koje su u srodstvu sa organizatorima konkursa i direktno uključene u pripremu konkursa, članovi porodica pomenutih osoba, kao i osobe koje su u vezi sa bilo kojom organizacijom u kojoj su pomenuti rukovodioci, članovi ili na drugi način angažovani.

Konkurs je jednostepeni i anoniman, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Fotografije i ilustracije rešenja koje se predaje kao predlog ne smeju da sadrže ime, logo ili bilo koju drugu oznaku autora, kompanije, klijenta ili proizvođača. Poslato rešenje ne sme da naruši prava trećih osoba ili bilo koja javna ili privatna vlasnička prava.

Radovi se dostavljaju elektronski, učitavanjem na veb-stranicu konkursa: www.cpn.rs. Učesnici, nakon registracije na pomenutoj veb stranici, dobijaju identifikacioni broj pod kojim će žiri razmatrati njihov predlog. Konkursna dokumentacija i instrukcije za slanje predloga mogu se preuzeti sa pomenute veb-stranice.

Ponuda treba da bude na engleskom jeziku, u skladu sa članom 16. Zakona o javnim nabavkama.

Predloženo rešenje treba da sadrži sve elemente navedene u konkursnoj dokumentaciji. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Predlozi znaka (logoa) treba da budu detaljno predstavljeni, dok ostali obavezni elementi konkursa mogu biti u opisnoj formi. Stepen tehničke realizacije neće uticati na odluku žirija ukoliko je autor uspeo da na drugi način uspešno prikaže rešenje. Predloženo rešenje treba da bude u PDF formatu, u boji, stranice A-4. Obavezna je upotreba metričke skale. Ukupna veličina predloga ne može da pređe 5 MB. Poslati radovi neće se vraćati.

Odluku o konkursu doneće žiri u sastavu:

1. Vito Orazhem, Red Dot, Nemačka, predsednik žirija
2. Božana Komljenović, Zaha Hadid Architects, Srbija/Velika Britanija, potpredsednica žirija
3. Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije (ili njegov predstavnik: Miomir Korać, predsednik Upravnog odbora Centra za promociju nauke)
4. Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke (ili njen predstavnik: Darko Đukić, direktor Jedinice za upravljanje projektima)
5. Aleksandar Peković, predsednik Odbora projekta Beograd 2020
6. Milica Vuković, The Beureau of European Design Association
7. Wolfgang Tschapeller, TWA Architects, Austrija
8. Andy Cameron, Weiden+Kennedy, Velika Britanija
9. Walter Betens, DAMN, Belgija
10. Justin McGuirk, Guardian, Velika Britanija
11. William Wiles, Icon, Velika Britanija
12. Manfred Stoeckl, Minds Brandmakers, Austrija
13. Owen Pritchard, Blueprint, Velika Britanija
14. Vesna Damnjanović, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
15. Slobodan Jovanović Coba, Cobа&аssociates, Designed.rs, Beograd

Zamenici članova žirija su:

1. Simon Waterfall, Fray/Mother, Velika Britanija
2. Valentina Ciuffi, Abitare, Italija
3. Ian Ferguson, PostlerFerguson, Velika Britanija

Izvestioci žirija biće:

1. Radomir Vuković, Kvadart, Beograd
2. Biljana Bilaković, Beogradska nedelja dizajna
3. Maja Jovanović, Centar za promociju nauke
4. Ksenija Smoljanić, Centar za promociju nauke

Žiri je samostalan u odlučivanju i razmatra anonimne radove, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Nagrada:

Prvoplasirani rad biće nagrađen sumom od 500.000 dinara, drugoplasirani 300.000 dinara, a trećeplasirani 200.000 dinara. Centar će pobedniku/ci ponuditi da izradi knjigu standarda vizuelne komunikacije Centra za promociju nauke (knjigu brenda). U slučaju da se ne postigne dogovor sa autorom/kom prvonagrađenog rada u roku do 15 dana od dana objave rezultata konkursa, Centar zadržava pravo da bez javne objave, drugonagrađenom autoru/ki ponudi isti ugovor, sve do trećenagrađenog rada. Organizator konkursa se obavezuje da plati novčani iznos nagrada u roku od 60 dana od dana objave rezultata konkursa.

Prava Centra za promociju nauke

Centar ima pravo da proglasi sve radove nezadovoljavajućim i da se ne obavezuje da koristi nagrađeno rešenje u svom vizuelnom identitetu. Centar ima pravo da pobednička rešenja izmeni ili doradi uz konsultaciju sa autorom/kom. Centar zadržava pravo da autoru/ki pobedničkog rešenja pre ponude za izradu knjige standarda vizuelne komunikacije (knjigu brenda) ponudi razradu projekta, posle čega će doneti odluku o sledećem koraku.

Organizator zadržava pravo da objavi sve pristigle radove, bez naknade autoru/ki.

Nagrađena rešenja postaju vlasništvo Centra. U slučaju izrade knjige standarda vizuelne komunikacije Centra, autor/ka je obavezan/na da potpiše izjavu kojom se odriče svih daljih prava na eksploataciju njegovog/njenog rešenja odnosno intelektualne svojine, te da isto prenosi na Centar.

Centar zadržava pravo da u slučaju nepostojanja rešenja koje zadovoljava pobednički kriterijum u svih pet kategorija konkursa proglasi pobednike/ce u pojedinačnim kategorijama. U tom slučaju ne važi napred navedena kategorizacija nagrada i nagradiće se pobednici/ce u pojedinačnim kategorijama iznosom od po 200.000,00 dinara za svaku kategoriju. U tom slučaju, svim autorima/kama nagrađenih rešenja biće ponuđeno da razrade projekte, posle čega Centar ima pravo da izabere kom autoru/ki će ponuditi izradu knjige standarda vizuelne komunikacije (knjigu brenda) Centra za promociju nauke.

Autori nagrađenih rešenja prilikom preuzimanja nagrada potpisuju izjavu o originalnosti rešenja i u slučaju spora sa trećim licem u vezi sa originalnošću rešenja snose svu materijalnu i pravnu odgovornost. Učešćem na konkursu slanjem rada, učesnik prihvata uslove i pravila konkursa i obavezuje se da će ih poštovati.

Proglašenje pobednika

Rezultati konkursa biće proglašeni u okviru Beogradske nedelje dizajna (Belgrade Design Week), koja je i tehnički suorganizator i promoter ovog konkursa. Svečana ceremonija proglašenja biće u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, 28. maja 2011. godine u 19.00 časova.

Sprovođenje konkursa finansira se iz sredstava Evropske investicione banke.

Pitanja u vezi sa konkursom mogu se slati na adresu: konkurs@cpn.rs

Centar za promociju nauke biće otvoren za sve građane. Predstavljaće na interaktivan način naučne teme i biti prozor u budućnost - kroz stalne i privremene postavke, dečiji naučni klub, laboratorije, auditorijume, planetarijum, naučni bioskop, naučni vrt, kroz predavanja, eksperimente, demonstracije, kongrese, debate. Zgrada Centra gradi se u Bloku 39, u Novom Beogradu, po projektu arhitekte Volfganga Čapelera, pobednika međunarodnog arhitektonskog konkursa. Otvaranje prvog dela Centra očekuje se 2012. godine.

Komentari

Mudrac's picture
Mudrac
20:46 07/05/11

zgrada

Da li negde mozemo naci fotografije/rendere zgrade u vecoj rezoluciji?

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services